Privacy Policy

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu AGENCJA AKTORSKA L*GWIAZDY LUCYNA KOBIERZYCKA z siedzibą pod adresem ul. Konika Polnego 11, 05-500 Piaseczno-Łoziska.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.


Agencja Aktorska                                                                                                                                 Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

L*Gwiazdy

Lucyna Kobierzycka

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

e-mail: gwiazdy@kobierzycka.pl

pisemny na adres: ul. Chełmska 19/21, bud. Lipsk, lok. 130, 00-724 Warszawa

Niniejsza Informacja dotyczy danych osobowych zbieranych poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny jak również osobisty z Agencją Aktorska L*Gwiazdy Lucyna Kobierzycka z siedzibą w Piasecznie (05-500)  ul. Konika Polnego NIP: 522-120-77-88 REGON: 012200971.

ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Aktorska L*Gwiazdy Lucyna Kobierzycka z siedzibą w Piasecznie (05-500)  ul. Konika Polnego NIP: 522-120-77-88 REGON: 012200971.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Administrator przetwarza dane w celu:

 

-          zawarcia i wykonania umów związanych z działalnością Administratora. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

-          realizacji zadań wynikających z zawartych Umów. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

-          komunikacji biznesowej, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

-          w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a  RODO.

 

KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, między innymi w postaci danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

 

                                                Administrator  informuje, że używa na stronach www technologii cookies (tzw. ciasteczek). Więcej  informacji na temat plików cookies pod adresem: http://www.l-gwiazdy.pl

                                                 

                                                Pliki cookies nigdy nie zawierają Państwa danych osobowych.

                                                         

Administrator wykorzystuje również mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów. Są to: Facebook, Instagram.

                                               
ODBIORCY DANYCH

 

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

-                 podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług - podmiotom z których korzystamy przy realizacji umowy, 

-                 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i współpracownicy) Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Administrator może przekazywać dane osobowe poza teren Polski/UE/ EOG, jeśli jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Administratorem Umowy.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Administrator przetwarza dane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

 

PRAWA JEDNOSTKI i OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 

PRAWA

Administrator zapewnia przestrzeganie praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu.

Administrator zapewnia realizację:

-                 prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,

-                 prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,

-                 prawa do ograniczenia przetwarzania danych,

-                 prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;

-                 prawa do przenoszenia danych,

-                 prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

ŻĄDANIA OSÓB

 

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.

 

TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

 

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

 

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

 

USUNIĘCIE DANYCH - REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

 

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

        - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

        - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

     - osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

        - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

        - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

PRZENOSZENIE DANYCH

 

Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na Państwa żądanie wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone zadanie w interesie publicznym.

Administrator  uwzględni sprzeciw i przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu uwzględni sprzeciwi zaprzestanie takiego przetwarzania.

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/ WYMOGU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

 

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać wysyłając sprzeciw na adres e-mail: gwiazdy@kobierzycka.pl lub listownie na adres: Agencja Aktorska L*Gwiazdy, ul Chełmska 19/21, bud. Lipsk, lok. 130, 00-724 Warszawa.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

News

Soon...

About us

The L*Gwiazdy (L*Stars) Actors Agency  established in 1995 by Lucyna Kobierzycka represents Polish film and theatre stars.

Contact

ul. Konika Polnego 11 
05-500 Piaseczno/Łoziska

 

Correspondence address:
ul. Chełmska 19/21,
bud. "LIPSK", pokój 400
00-724 Warszawa

 

Lucyna Kobierzycka - właściciel
+48 22 851-11-03

 

Anna Górecka - agent
tel. +48 601-272-577 
Fax. +48 22 851-11-03

 

Dawid Kubiatowski - agent

tel. +48 722 333 380

 

Email:
gwiazdy@kobierzycka.pl

L Gwiazdy L Gwiazdy